Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Ἁγίου Πατριάρχη Τύχωνος, ἀπὸ τὴν μπολσεβικικὴ φυλακή.

 

Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Ἁγίου Πατριάρχη Τύχωνος, ἀπὸ τὴν μπολσεβικικὴ φυλακή, πρὸς ὅλους τους Χριστιανοὺς


 

 

«Ἐλέῳ τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Πατριάρχης Τύχων, μαθητὴς καὶ μάρτυς Αὐτοῦ, βαδίζω πρὸς τὸν ἐν Χριστὸ καὶ διὰ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως μαρτυρικὸ θάνατο, μὲ μεγάλη πνευματικὴ χαρά, ἐλπίζοντας στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ὅτι θὰ μὲ συγκαταλέγει στὸ Τάγμα τῶν Μαρτύρων, ἀξιώνοντας ὄχι μόνο ἐμένα ἀλλὰ καὶ ὅλους ὅσους θὰ μὲ ἀκολουθοῦν καὶ δὲν θὰ συνταχθοῦν μὲ τὸν Σέργιο καὶ μὲ τὴν σοβιετικὴ ἐξουσία, καὶ ἀντὶ νὰ λάβουν τὸ χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου, θὰ πᾶνε στὰ βασανιστήρια καὶ στὸν ἐν Χριστὸ καὶ διὰ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως θάνατο. Διότι ὅσοι θὰ ὑπομένουν ὡς τέλους θὰ ἀξιωθοῦν τῶν μαρτυρικῶν Στεφάνων καὶ θὰ κληρονομήσουν τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Ὅλοι ὅσοι θὰ παραμείνουν ὡς τὸ τέλος τῆς ζωῆς των πιστοὶ στὸν Κύριο Χριστὸ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας.

Παιδιά μου! Σᾶς Εὐλογῶ ἐν ὀνόματι Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ! Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ δική μου νὰ εἶναι μαζί σας εἰς τὸν αἰώνα. Ἀμήν.

Ἐνῶ στὸν Σέργιο καὶ ὅλους στοὺς ἐπισκόπους καὶ ἱερεῖς ποὺ ἔχουν πουλήσει τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία, στοὺς προβατόσχημους λύκους, δίνω Κατάρα! Κατάρα σὲ ὅσους ὁδήγησαν στὴν ἀπώλεια χριστιανικὲς Ψυχές, ποὺ δὲν θέλησαν νὰ μὲ ἀκολουθοῦν στὸν μαρτυρικὸ θάνατο, ἀλλὰ ἀρνήθηκαν τὸν Θεὸ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία, ὑπογράφοντας νὰ συνεργάζονται μὲ τὴν σοβιετικὴ ἐξουσία, πρὸς ἀπώλεια χριστιανικῶν Ψυχῶν καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἰδοὺ γιὰ ποιὸ λόγο λάβανε τὴν «ἐλευθερία». Ὅμως ἐγὼ παραδίδω ὅλους αὐτοὺς στὰ Ἀναθέματα!

Παιδιά μου, ἐσεῖς δὲν θὰ μὲ δεῖτε πλέον καὶ τὴν φωνή μου δὲν θὰ ξανακούσετε πιά, διότι ἐγὼ δὲν ἀνέχομαι νὰ ὑπογράφω γιὰ νὰ συνεργαστῶ μὲ τὴν βδελυρὴ σοβιετικὴ ἐξουσία καὶ διὰ αὐτὸ ἐμένα δὲν θὰ μὲ ἀφήσουνε ἀπὸ τὴν φυλακή, ἀλλὰ θὰ μὲ βασανίσουν γιὰ νὰ μὲ σκοτώσουν. Ἐνῶ τοὺς ἐπισκόπους καὶ τοὺς ἱερεῖς ποὺ ὑπέγραψαν τοὺς ἐλευθέρωσαν, μαζὶ μὲ τὸν Σέργιο, ποὺ ἔγινε φίλος τοῦ σατανᾶ καὶ μὲ τὴ βία πῆρε τὸν Πατριαρχικὸ Θῶκο. Ἐκεῖνος ὑπέγραψε πὼς θὰ συνεργαστεῖ μὲ τὸν σατανᾶ!    Γιὰ νὰ βασανίσουν καὶ νὰ σκοτώσουν ὅλη τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱεραρχία καὶ ὅλο το ἐκκλησιαστικὸ κλῆρο ποὺ δὲν συμφωνεῖ νὰ συνεργαστεῖ μαζὶ μὲ αὐτοὺς καὶ τὴν σοβιετικὴ ἐξουσία. Ὁ Σέργιος, αὐτὸς ὁ προβατόσχημος λύκος, ἔχει ἤδη παραδώσει στὸν θάνατο πάνω ἀπὸ ἑκατὸ ἐπισκόπους καὶ χιλιάδες πνευματικούς, ἀγωνιστὲς ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ πλέον αὐτοὶ δὲν ὑπάρχουν, διότι ἐκτελέστηκαν. Ἄλλα καὶ ἐγὼ ἀναμένω τὴν θανατικὴ ποινή, ποὺ ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμὴ πρέπει νὰ ἔλθει.

Παιδιά! Ὀρθοδοξία στὴ Ρωσία δὲν ὑπάρχει πιὰ καὶ οὔτε θὰ ὑπάρχει ἄλλο, διότι δὲν θὰ μείνει ἐλεύτερος οὔτε ἕνας ἐπίσκοπος ἢ ἱερέας, ὑπηρέτης τοῦ Θεοῦ! Ἀλλὰ ἐλεύθεροι θὰ μείνουν μόνο ἐκεῖνοι οἱ ἐπίσκοποι καὶ ἱερεῖς ποὺ θὰ εἶναι πράκτορες KGB, γιατί αὐτοὶ θὰ λειτουργοῦν ἕνα διάστημα στοὺς ναούς, γιὰ νὰ ἀπωλέσουν τὶς χριστιανικὲς Ψυχές. Καὶ τότε, ὅταν αὐτοὶ θὰ παρασύρουν διαπαντός το λαὸ στὴν πλάνη καὶ στὸ ψεῦδος, αὐτοὶ τότε καὶ θὰ πείσουν τὸ λαὸ νὰ δουλεύει στὶς Ἁγίες Κυριακές, καὶ στὶς Ἁγίες Ἑορτὲς καὶ νὰ μὴν κρατάει οὔτε τὶς Ἁγίες Νηστεῖες, ἀλλὰ νὰ παραδοθεῖ καὶ νὰ ὑπακούσει παντελῶς στὴν σοβιετικὴ ἐξουσία: «Διότι πάντως ἡ ἐξουσία ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἔστιν» (;;)

Καὶ ὅταν ἡ ἐξουσία θὰ κατεδαφίσει τοὺς ναοὺς καὶ μερικοὺς θὰ τοὺς μετατρέψει σὲ μπὰρ καὶ θέατρα, τότε ὁ λαὸς νὰ κάτσει φρόνιμος καὶ νὰ ὑπομένει μὲ «ταπείνωση».