Τρίτη 8 Αυγούστου 2023

090 08.08.2023 Καλῶ τον "Ἱερομόναχο" Εὐφρόσυνο, να ἀνακαλέσει δημοσίως τη συκοφαντία του ἑναντίον μου. Νεκτάριος Μοναχός

 

Καλῶ τον Ἱερομόναχο Εὐφρόσυνο, να ἀνακαλέσει δημοσίως τη συκοφαντία του ἑναντίον μου ὡς αἱρετικοῦ. Νεκτάριος Μοναχός.


      Ὃπως ἀκούσαμε στο Video με τίτλο: “ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 μ.Χ. -Ιερομόναχος π. Ευφρόσυνος Σαββαΐτης (Οἱ Ἃγιοι Πατέρες περί πολιτικῆς, οἱ χριστοκάπηλοι και ἡ ἁγία ἀποχή)” https://www.youtube.com/watch?v=WzCzYkRsP2k  στο σημεῖο 1:15:25 ὁ “Ἱερομόναχος” Εὐφρόσυνος, που κηρύττει, με συκοφαντεῖ ἀποκαλῶντας με μαζί με ἂλλους ἀποτειχισμένους και ἐμένα ὡς αἱρετικό, χωρίς να πεῖ ποιά εἶναι ἡ αἳρεσή μου.

Δεν δέχομαι σε καμμία περίπτωση την μομφή αὐτή, γιατί δεν εἲμαι αἱρετικός

Μάλιστα ἐκπλήττομαι γι’ αὐτή τη συκοφαντία του ἐναντίον μου, γιατί ἐνῶ με τους ἂλλους “ἀποτειχισμένους” διαφωνεῖ (ὃπως και ἐγώ ἂλλωστε),  σε πολλά βασικά θέματα πίστεως, συμφωνοῦμε μεταξύ μας.

Ὃπως για το θέμα τοῦ σκευάσματος της γονιδιακῆς μετάλλαξης τοῦ ἀνθρώπου, που ἐπέβαλαν οἱ πρόδρομοι τοῦ ἀντιχρίστου, τά λεγόμενα μπόλι@ ὃτι εἶναι το χάραγμα τοῦ ἀντιχρίστου,   συμφωνοῦμε.

Για την λεγόμενη ἀναλαμπή τῆς Ὀρθοδοξίας συμφωνοῦμε με τους πολλούς Ἁγίους Πατέρες που την ἒχουν προφητεύσει.

Για τα ἂκυρα (χωρίς χάρη Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος), βέβυλα, μολυσματικά μυστήρια που τελοῦν οἱ ψευδοϊερεῖς τῆς αἰσχύνης, που μνημονεύουν τους παναιρετικούς ἐπισκόπους τῆς κρατικῆς Π.Σ.Ε.υδοεκκλησίας τῶν οἰκουμενιστῶν τοῦ Κολυμπαρίου, συμφωνοῦμε.

Για το ὃτι βάσει τῶν Ἁγίων Πατέρων οἱ ψευδεπίσκοποι (ὃπως τους ἀποκαλεῖ ὁ 15ος κανόνας τῆς α’ και β’ Συνόδου) και κατ’ἐπέκταση και οἱ ψευδοιερεῖς που τους μνημονεύουν, ἒχουν χάσει την Ἱεροσύνη τους βάσει τῶν α’ ἒως και ζ’ Κανόνων τῆς Γ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (βλ.Ἱ.Πηδάλιο), διότι ἐνώθηκαν με κατεγνωσμένες αἱρέσεις καταδικασμένες ἀπό ὃλες τις οἰκουμενικές και Τοπικές Ὀρθόδοξες Συνόδους, με ἀναθέματα, συμφωνοῦμε.  

Ὃτι δεν περιμένουμε ἂλλη Σύνοδο να καταδικάσει τους ἢδη καταδικασμένους ἀπό ὃλες τις Ὀρθόδοξες Συνόδους παναιρετικούς οἰκουμενιστές ψευδεπισκόπους (οἱ ὁποῖοι ἀποδέχονται ὡς κανονικές ἐκκλησίες ὃλες τις αἱρέσεις με σωστικά μυστήρια και ἑνώθηκαν μαζί τους στην ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου) καθώς και τους κληρικούς που τους μνημονεύουν, συμφωνοῦμε.

Ἐπίσης ὂτι οἱ αἱρετικοί (και βεβαίως και οἱ παναιρετικοί οἰκουμενιστές “ἐπίσκοποι”  και ὃσοι “κληρικοί” τους ἀκολουθοῦν και τους μνημονεύουν), ἀποκόβονται ἀπό την Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διά τῆς αἱρέσεως και ὂχι διά τῆς καθαιρέσεως (βλέπε Ἱερό Πηδάλιο Ὑποσημείωση Ἁγ.Νικοδήμου στον ΜΣΤ’ Ἀποστολικόν Κανόνα:(1) «Ἡ ἐν Καρχηδόνι με Οἰκουμενικόν κῦρος Σύνοδος λέγει: “….Διότι ἐάν ὃπως λέει το Ἀποστολικόν ρητόν: «Εἶς Κύριος, μία Πίστις, ἓν Βάπτισμα» (προς Ἐφεσ.δ’5), μία εἶναι ἡ Καθολική (Ὀρθόδοξος) Ἐκκλησία, και ἓνα εἶναι το ἀληθινό Βάπτισμα, πῶς μπορεῖ να εἶναι ἀληθινό το Βάπτισμα τῶν αἱρετικῶν και σχισματικῶν, την στιγμή πού αὐτοί δεν εἶναι μέσα στην Καθολική (Ὀρθόδοξη) Ἐκκλησία, ἀλλ’ἐξεκόπησαν ἀπό αὐτήν διά τῆς αἱρέσεως ;….» [Δεν λέγει διά τῆς καθαιρέσεως, ἀλλά διά τῆς αἱρέσεως], συμφωνοῦμε.

Για το ὃτι, οἰ πραγματικοί χριστιανοί δεν πρέπει να ἒχουν ὂχι μόνο ἐκκλησιαστική κοινωνία με ὃσους κοινωνοῦν με την παναίρεση, ἀλλά και  γενικά ἐπικοινωνία και φιλία με αὐτούς, και περισσότερο βέβαια με τους ψευδοιερεῖς τους, συμφωνοῦμε.

Ὃτι δεν πρέπει να πηγαίνουν στους παναιρετικούς ναούς τους, συμφωνοῦμε.    

Για την νέα ταυτότητα που θέλουν να ἐπιβάλλουν οἱ νεοταξίτες, ὃτι εἶναι και αὐτή, ὃπως και το διαβατήριο και τα ἂλλα ἒγγραφα ταυτοποίησης (που φέρουν το  τσιπάκι ἢ το μπάρ κόουντ ἢ το Qr), ὃτι εἶναι και αὐτά το   σφράγισμα τοῦ ἀντιχρίστου (ἀφοῦ ταυτίζεται ὃποιος τα δεχθεῖ με αὐτά, κατά τον ἁγιασμένο Γέροντα Παϊσιο), συμφωνοῦμε.   

Σε λίγα θέματα βέβαια, δεν συμφωνῶ μαζί του, και γι’αὐτό ἀκριβῶς και ἐπεδίωξα την συνομιλία μου μαζί του, ἀλλά ὃπως ἀναφέρω παρακάτω, δεν ἀνταποκρίθηκε.

Ἐάν ὑπάρχει κάποιο θέμα πίστεως κατά την γνώμη του, στο ὁποῖο μπορεῖ να σφάλλω, ὁφείλει να μοῦ το πεῖ γιά να το διορθώσω.

Ἂς κάνει λοιπόν την α’ και β’ νουθεσία του κατά τον Ἀπόστολο (Τἰτον Γ’10-11), (και μάλιστα αὐτό θα πρέπει να γίνει ἰδιαιτέρως ὃπως προστάζει ὁ Κύριος Ματθ. ΙΗ’15) και ἂν πράγματι σφἀλλω και διακηρύττω την αἳρεση δημοσίως, τότε μόνο εἶμαι αἱρετικός και ἂν δεν μετανοήσω τότε δικαιοῦται να με χαρακτηρίσει αἱρετικό.

Ἀντίθετα, ἐνῶ προσπάθησα να ἐπικοινωνίσω μαζί του δύο φορές, (την ἐποχή μάλιστα που μαθεύτηκε ὃτι εἶχε ἀποτειχιστεῖ, μετά τον Ἀπρίλιο τοῦ 2020), δεν ἀνταποκρίθηκε, παρόλο που μοῦ “ἒκλεισε” τό τηλεφωνικό ραντεβοῦ ἡ πρεσβυτέρα Καλυψώ, ἡ ὁποία τον φιλοξενοῦσε στο σπίτι της. Ἐπίσης δεν ἀνταποκρίθηκε ὂταν τον κάλεσα μέσω ἑνός γνωστοῦ μου, σε ἐπικοινωνία, ὃταν εἶχε ἐπισκεφθεῖ την περιοχή ὃπου διαμένω κοντά στο Μαυρομάτι Καρδίτσας, ἀπαξίωσε και καταφρόνησε ἓναν τῶν μικρῶν τούτων Μοναχόν (κατά το λόγιον Τοῦ Κυρίου: «Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων Ματθ.ΙΗ’10). Αὐτό δείχνει  ἢ ὃτι δεν ὑπάρχει  χριστιανική ἀγάπη μέσα του, ἢ ὃτι πίστεψε σε συκοφαντίες ἐναντίον μου χωρίς να ἐξετάσει (πού και αὐτό σημαίνει ἒλλειψη ἀγάπης), ἢ και τα δύο, ἢ κάτι ἂλλο που ὁπωσδήποτε ἒπρεπε να το διευκρινήσει.

Ἐπειδή λοιπόν αὐτό που ἒκανε, (να με ἀποκαλέσει αἱρετικό)  εἶναι συκοφαντία και μάλιστα δημόσια ἐναντίον μου, τον καλῶ να ἀνακαλέσει πάραυτα και δημόσια τον χαρακτηρισμό του ἐναντίον μου ὡς αἱρετικοῦ, μέχρι να συζητήσει μαζί μου.     

Ἐάν ἦταν ἂλλη ἡ συκοφαντία τοῦ ἱερομονάχου και ὂχι ὃτι εἶμαι αἱρετικός, θα χαιρόμουν ἐπειδή οὐδόλως θα με ἒβλαπτε, σύμφωνα με το λόγιο Τοῦ Κυρίου μας: (σε μετάφραση): «Εὐτυχεῖς εἶστε ὃταν σᾶς ὑβρίσουν και ἐγείρουν ἐναντίον σας διωγμό και σᾶς συκοφαντήσουν με κάθε συκοφαντία ἐξ αἰτίας μου. Να χαίρετε και να  ἀγαλλιάζετε, γιατί ὁ μισθός σας εἶναι πολύς στους Οὐρανούς΄….». (Μακαρισμοί Ματθ.Ε’10-12, Λουκ.ΣΤ’22-23)  

Ἐπειδὴ ὅμως μὲ χαρακτήρισε αἱρετικό, ὠφείλω νὰ μὴ τὸ δεχθῶ, γιατί αὐτὸ μὲ χωρίζει ἀπὸ Τὸν Θεὸ κατὰ τὸν Ἀββᾶ Ἀγάθωνα, ὃπως διαβάζουμε στο Γεροντικό: «Μερικοὶ ἀσκητές, πού ἄκουσαν τὴ φήμη τοῦ ἀββᾶ Ἀγάθωνα καὶ τὴ μεγάλη διάκριση ποὺ εἶχε, πῆγαν νὰ τὸν ἐπισκεφθοῦν. Θέλοντας νὰ τὸν δοκιμάσουν ἂν ὀργίζεται, τὸν ρώτησαν: «Ἐσὺ εἶσαι ὁ Ἀγάθων, ποὺ λένε πὼς εἶσαι πόρνος καὶ ὑπερήφανος;» – «Ναί, ἀδελφοί μου, ἐγὼ εἶμαι». «Ἐσὺ εἶσαι ὁ Ἀγάθων Ὁ φλύαρος καὶ κατάλαλος;» – «Ναί, ἀδελφοί μου, ἐγὼ εἶμαι». «Ἐσὺ εἶσαι ὁ Ἀγάθων ὁ αἱρετικός;» Τότε ὁ Ἀγάθων ἀποκρίθηκε: «Ὄχι, δὲν εἶμαι αἱρετικός!». Οἱ ἀσκητὲς τὸν ρώτησαν νὰ τοὺς πεῖ, γιατί ὅσα τοῦ ἔλεγαν πρῶτα τα παραδεχόταν γιὰ τὸν ἑαυτό του, ἐνῶ τὸ λόγο τοῦτο, μὲ τὴν κατηγορία τοῦ αἱρετικοῦ, δὲν τὸν βάσταξε; Καὶ ὁ ἀββᾶς Ἀγάθων τοὺς ἀπάντησε: – «Τὰ πρῶτα, ἀποδίδω στὸν ἑαυτὸ καὶ αὐτὸ συνιστᾶ ὄφελος γιὰ τὴν ψυχή μου. Τὸ δὲ αἱρετικός, σημαίνει χωρισμὸς ἀπὸ τοῦ Θεό, καὶ δὲν θέλω νὰ χωριστῶ ἀπὸ τὸ Θεό». Οἱ ἀσκητὲς θαύμασαν τὴν πνευματικὴ σοφία τῆς διακρίσεως τοῦ γέροντα, καὶ ἔφυγαν πνευματικὰ οἰκοδομημένοι».

( https://elromio.gr/sy-eisai-o-pornos-kai-yperifanos-nai-ego-eimai/ ).

 

Σε ἀναμονή λοιπόν, μέχρι να ἀνακαλέσει στο ἰστολόγιο Τρικλοποδιά, ὁ Ἱερομόναχος Εὐφρόσυνος τον χαρακτηρισμό του ἑναντίον μου ὡς αἱρετικοῦ, ἀλλοιῶς θα εἶναι ἓνας δεινός συκοφάντης και δεν θα σωθεῖ, ἂν δεν μετανοήσει, ὃπως ὁ ἲδιος διδάσκει στο ποίμνιό του και σε ὃσους ἀκοῦν τις ὁμιλίες του, σε πολλά κηρύγματά του (σε Videos του στο διαδίκτυο).

09/08/2023

ἀποτειχισμένος ἀπό τούς παναιρετικούς ἀπό τον Ἀπρίλιο τοῦ 2017 

και διωγμένος γιά την Ὀρθόδοξη πίστη μου

π. Νεκτάριος Μοναχός ὁ ἐκ Κορίνθου 

1 σχόλιο:

  1. Ο Ιερομόναχος π. Ευφρόσυνος Σαββαΐτης απαντάει στον μοναχό Νεκτάριο εκ Κορίνθου μέσα από το σημερινό του κήρυγμα:

    https://www.youtube.com/watch?v=ikOfKGdrRTA&feature=youtu.be

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος τῆς Μόσχας (1666-7) καί ἀναίρεση συκοφαντιῶν τοῦ π. Εὐφροσύνου Σαββαϊτου. (Νεκταρίου Μοναχοῦ τοῦ ἐκ Κορίνθου)

      Ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος τῆς Μόσχας (1666-7) καί ἀναίρεση συκοφαντιῶν τοῦ π. Εὐφροσύνου Σαββαϊτου. Νεκταρίου Μοναχοῦ τοῦ ἐκ Κορίνθο...