Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021

Ἀνακοίνωση σχετικά με τα “μπόλια” τῆς δικηγόρου Κ. Ἀναστασοπούλου


 

Ἀνακοίνωση σχετικά με τα “μπόλια”.

Ἀπό Κωνσταντίνα Ἀναστασοπούλου Δικηγόρος

 

 

 

Ι. Τὰ “μπόλια” βρίσκονται σὲ πειραματικὸ στάδιο.

2. Σύμφωνα μὲ τὸν ΕΟΦ συνίστανται δηλαδὴ εἶναι προαιρετικά, ἐπειδὴ ἀκριβῶς εἶναι σὲ πειραματικὸ στάδιο.

3. Ὅσοι κάνουν τὸ “μπόλι” αὐτὸ τὸν καιρό, εἶναι πειραματόζωα μὲ τὴν δική τους συναίνεση.

4. Ὡς πειραματόζωα, ρισκάρουν καὶ παίζουν κορῶνα γράμματα τόσο τὴν ὑγεία τοὺς ὅσο καὶ τὴ ζωή τους.

5. Ὅσοι κάνουν τὸ “μπόλι” ὑπογράφουν ἕνα ἔγγραφο πρὶν τὸ κάνουν, ὅτι ἀναλαμβάνουν τὴν εὐθύνη ἂν πάθουν τίποτα.

6. Ἡ παραπάνω δήλωση  πρέπει  νὰ  βάλει  ὅλους  σὲ  μεγάλο πρόβληματισμό.

7. Ὅ,τι εἶναι πειραματικὸ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ὑποχρεωτικό.

8. Τὸ “μπόλι” ἐπειδή δὲν εἶναι ὑποχρεωτικό, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπαιτητὸ οὔτε καὶ προϊὸν ἐκβιασμοῦ καὶ ἀπειλῆς.

9. Ὅποιος ἀπειλεῖ  καὶ ἐκβιάζει ἄλλον νὰ κάνει τὸ “μπόλι” ποὺ βρίσκεται σὲ πειραματικὸ στάδιο,  θὰ πρέπει νὰ πάει “μέσα” γιὰ ἐκβιασμό, ἀπειλῆ καὶ γιὰ ἀνθρωποκτονία μὲ πρόθεση.

10. Ο Ε.Ο.Φ.  ἔχει πεῖ ὅτι πρὶν τὸ 2023 δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ἀσφαλὲς “μπόλι”.

11. Τὸ εὐρωπαϊκὸ ψήφισμα 2361/21 προστατεύει αὐτοὺς ποὺ δὲν θέλουν νὰ “μπολιαστούν”.

12. “Mπόλι” γιὰ τὸν Κορωναϊὸ οὔτε ὑπῆρξε ποτέ, οὔτε καὶ θὰ ὑπάρξει διότι μεταλλάσσεται πολὺ γρήγορα.

13.Τὰ ἐμβόλια ποὺ κυκλοφοροῦν στὴν ἀγορὰ αὐτὴ τὴν στιγμὴ γιὰ τὸν Κορωναϊό, δὲν ἔχουν πιστοποιητικὸ ἔγκρισης ἀσφαλείας καὶ ἔχουν σοβαρὲς παρενέργειες ὅπως πολὺ συχνὰ θρομβώσεις, καὶ ὁδηγοῦν (κατὰ τοὺς εἰδικοὺς) στὸν θάνατο μέσα το ἀργότερο σὲ τρία χρόνια.

14.Τὰ ἐμβόλια αὐτὰ δὲν εἶναι διαβατήριο γιὰ τὴν ἐλευθερία. Ἀπεναντίας τὸ ἀντίθετο: (διαβατήριο γιὰ τὴν σκλαβιὰ καὶ τὸν θάνατο).

15. Ἐπίσης μαρτυρίες συνανθρώπων μας ποὺ τὸ ἔχουν πάρει, λένε ὅτι μετὰ τὴν ἔνεση δὲν νοιώθουν καὶ πολὺ καλά. (σ.σ. πολύ ἐπιεικής ἒκφραση τῆς δικηγόρου Κωνσταντίνας. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὃτι πολλοί  ἒχουν σοβαρές παρενέργειες και πολλοί πεθαίνουν ἀπό το διαβολικό θανατηφόρο “μπόλι” ἂμεσα (σε διάστημα ἀπό 1 ἠμέρα ἒως 1 χρόνο = το 50-60% κατά τους εἰδικούς)  και οἱ ὑπόλοιποι θα πεθάνουν μέσα στα ἑπόμενα 2 το πολύ χρόνια, ὃσοι κάνουν την 1 δόση. Ἐἀν κάνουν και την δεύτερη, μικραίνει ὁ προσδόκιμος χρόνος ζωῆς τους και ἀκόμα περισσότερο με την τρίτη κ.ο.κ.)  

Σκεφτεῖτε πολὺ καλά. Εἶναι ἀπόφασης ζωῆς ποὺ γυρισμὸ δὲν ἔχει ἂν τὸ κάνεις. Προσοχὴ μεγάλη!!!

 

 (Ἀπό Κων/να Ἀναστασοπούλου Δικηγόρος

Ἀνακοίνωση σχετικά με τα “μπόλια).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

072 20.09.2022 "Περί Θείας Προνοίας Γιατί ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς τὸ κακὸ στὸν κόσμο;" ἁγιασμένος Γέροντας Παϊσιος ὁ Ἁγιορείτης

  Περί Θείας Προνοίας Γιατί ἐ πιτρέπει ὁ Θε ὸ ς τ ὸ κακ ὸ στ ὸ ν κόσμο ; ἁγιασμένος Γέροντας Παϊσιος ὁ Ἁ γιορείτη ς   ...