Τρίτη 22 Ιουνίου 2021

052 22/6/2021 Μέρος 4ο (τελευταῖο) : “Τι λέγουν ἡ Ἁγία Γραφή καί οἱ Ἃγιοι Πατέρες γιά τήν ἀπομάκρυνσή μας ἀπό τούς αἱρετικούς”

 

Μέρος 4ο (τελευταῖο) :Τι λέγουν ἡ Ἁγία Γραφή καί οἱ Ἃγιοι Πατέρες γιά τήν ἀπομάκρυνσή μας ἀπό τούς αἱρετικούς” (μετά σχολίων).

 

Βλέπε το Μέρος Α’ με τίτλο: «Ἀποφθέγματα τοῦ Κυρίου μας άπό την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και τῆς Παναγίας Μητέρας Του, για την ἂμεση ἀπομάκρυνσή μας ἀπό τους παναιρετικούς ψευδεπισκόπους και άπό ὃσους ἐπικοινωνοῦν με αὐτούς», στην ἰστοσελίδα: ttps://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2021/03/kai-2016.html

Το Μέρος Β’ με τίτλο: «Ἀποφθέγματα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν Ἁγίων Συνόδων και τῶν Ἁγίων Μεγάλων Θεολόγων τῆς Ἐκκλησίας, για την άπομάκρυνσή μας ἀπό τους αἱρετικούς (μετά σχολίων)» στην ἰστοσελίδα: https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2021/04/2.html

Το Μέρος Γ’ με τίτλο: «Ἀποφθέγματα τῶν Ἁγίων Μεγάλων Ἱεραρχῶν, τῶν Ἁγ. Ὁμολογητῶν  και τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, για την άπομάκρυνσή μας ἀπό τους αἱρετικούς (μετά σχολίων)» στην ἰστοσελίδα: https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2021/04/3.html

Μέρος Δ :

«Ἀποφθέγματα τῶν λοιπῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, καθώς και Ἁγιασμένων Γερόντων και γνωστῶν λογίων, για την άπομάκρυνσή μας ἀπό τους αἱρετικούς (μετά σχολίων)»

[σ.σ. Προσθέσαμε στο τελευταῖο αὐτό μέρος και ἀποφθέγματα που δεν ὑπάρχουν στα τρία πρῶτα μέρη τῆς μελέτης αὐτῆς, που κανονικά θα ἒπρεπε να εἶχαν ταξινομηθεῖ ἐκεῖ, (τα ὃποῖα ἀνακαλύψαμε κατόπιν, ἀφοῦ ἢδη τα εἲχαμε ἀναρτήσει),   πρῶτα ἀπό την Ἁγία Γραφή, κατόπιν ἀπό τους Ἁγίους Ἀποστόλους και τους Ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας].


Ὁ ΞΕ’ (65ος) Ἱερός Ἀποστολικός Κανών: «Εἴ τις κληρικός, ἢ λαϊκός, εἰσέλθῃ εἰς συναγωγὴν Ἰουδαίων ἢ αἱρετικῶν προσεύξασθαι, καὶ καθαιρείσθω καὶ ἀφοριζέσθω».[ΞΕ, ή ΞΔ΄ κατά Ράλλη-Ποτλή,Ἱ.Αποστολικός Κανών]
[Δηλαδή ἀπαγορεύεται αὐστηρά σέ κληρικούς καί λαϊκούς νά μπαίνουν σέ ναούς αἱρετικῶν γιά νά προσευχηθοῦν]. [σ.σ.Αὐτός ὁ Κανόνας βέβαια ὃπως και πολλοί ἂλλοι, δεν ἰσχύουν γιά τους οἰκουμενιστές και ἰσοπεδωτῆρες τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως. Ἀφοῦ αὐτοί ὂχι μόνο μπαινοβγαίνουν συμπροσευχόμενοι και συλλειτουργοῦντες στους ναούς τῶν ἂλλων αἱρετικῶν, (ἐδῶ και πολλές δεκαετίες), ἀλλά και τους προσκαλοῦν και τους θυμιάζουν στους δικούς τους ναούς και τους μνημονεύουν κανονικά και τους ψάλλουν το πολυχρόνιο, φανερώνοντας σαφῶς την ταυτότητα τῆς πίστεώς τους και την ἓνωσή τους με ὃλους τους αἱρετικούς πρᾶγμα ἂλλωστε που θέσπισαν ἐπίσημα με την παναιρετική ψευδοσύνοδό τους στην Κρήτη το 2016, ἰδρύοντας την πρώτη “ἐκκλησία” τοῦ ἀντιχρίστου].      

Πράξεις τῶν Ἀποστόλων: «Να προσέχετε λοιπόν τούς ἑαυτούς σας καὶ ὃλο τό ποίμνιο, στο ὁποῖο τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο σᾶς ἔθεσε ἐπισκόπους, για να ποιμαίνετε τὴν Ἐκκλησία Τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, τήν ὁποία ἲδρυσε καί συντηρεῖ μέ τό ἲδιο Του τό αἷμα. Διότι ἐγώ γνωρίζω τοῦτο, ὃτι μετά τόν δικό μου ἐρχομό θά εἰσβάλουν σέ σᾶς (στην Ἐκκλησία), λύκοι φοβεροί πού δέν λυποῦνται τό ποίμνιο». (Πράξ. Κ΄ 28,29)

Καί: «Και ἀπό σᾶς τούς ἲδιους, θά ἐμφανιστοῦν ἂνθρωποι, πού θά διδάσκουν διεστραμμένα, γιά ν’ἀποσποῦν τούς μαθητές (τούς πιστούς) καί νά τούς κάνουν ὀπαδούς τους». (Πράξ. Κ΄ 30)

Πράξεις τῶν Ἀποστόλων:  “…ἐνῶ ὁ Παῦλος τοὺς ἔλεγε ἕνα λόγο: ὅτι καλῶς τὸ Πνεῦμα τὸ ΄Ἅγιον εἶπε διὰ μέσου τοῦ προφήτη Ἠσαΐα πρὸς τοὺς πατέρες μας· «Πήγαινε σ’αὐτὸν τὸν λαὸ καὶ νὰ εἰπεῖς· Ἀκούγοντες θὰ ἀκούσετε ἀλλὰ δὲν θὰ καταλάβετε, καὶ βλέποντες θὰ  βλέπετε ἀλλὰ δὲν θὰ δεῖτε· διότι ἐπαχύνθη ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ κώφευσαν, καὶ ἔκλεισαν τὰ μάτια τους, γιὰ νὰ μὴ δοῦν μὲ τὰ μάτια τους καὶ  ἀκούσουν μὲ τὰ αὐτιὰ καὶ καταλάβουν μὲ τὸν νοῦ τους καὶ ἐπιστρέψουν, καὶ τοὺς γιατρέψω».  (Πράξ. ΚΗ’ 23-27 ) Βλέπε ἀνάλυση περί αὐτῶν στην ἰστοσελίδα:   «Ἡ μαύρη ἐπέτειος τῆς 5ετίας ἀπό τη παναιρετική ψευδοσύνοδο  και ἡ σχέση της με τα “μπόλια”». https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2021/06/051-21621-5.html

Ὁ Ἃγιος Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος (α’αἰών) μ.Χ.: «Σᾶς παρακαλῶ δέ, ἀδελφοί, γιὰ το ὂνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, να λέγετε ὃλοι τὸ αὐτὸ, καὶ να μὴ ὑπάρχουν μεταξύ σας σχίσματα, ἀλλά νά εἶστε κατηρτισμένοι ἒχοντες τό αὐτό φρόνημα καὶ τήν αὐτή γνώμη» (Α΄ Κορ. α΄ 10) [σ.σ. Ὃταν ὃμως ὑπάρχουν κάποιοι μέ διαφορετικό φρόνημα καί ἂλλη γνώμη ἀπό τό Εὐαγγέλιο που δίδαξε ὁ Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ, καί οἱ ἂλλοι Ἃγιοι Ἀπόστολοι καί οἱ Ἃγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, και διδάσκουν διεστραμμένα, (βλέπε προηγούμενο ἀπόφθεγμα, ὃπως εἶναι σήμερα οἱ παναιρετικοί οἰκουμενιστές καί οἱ ἂλλοι αἱρετικοί ἢ καί οἱ σχισματοαιρετικοί παλαιοημερολογῆτες),  τότε ὂχι μόνο δέν παρακαλάει ὁ Ἀπόστολος νά μένουν ἑνωμένοι οἱ πιστοί μέ τούς κακοδόξους, ἀλλά τούς ἀναθεματίζει, «ἀκόμα καί Ἂγγελος νά κατέβει ἀπ’τόν Οὐρανό ἢ καί ὁ ἲδιος, ὃταν διδάξουν ἂλλα, διαφορετικά ἀπό τό Εὐαγγέλιο πού τούς διδάσκει τώρα». (Γαλ’.Α’ 8) Καί ἀλλοῦ λέει: «Σᾶς παρακαλῶ δὲ ἀδελφοί, νά προσέχετε ἐκείνους πού δημιουργοῦν τίς διαιρέσεις καὶ τὰ σκάνδαλα ἀντίθετα πρός τή διδασκαλία, πού ἐσεῖς μάθατε, νά τούς σημαδεύετε καί νά φεύγετε μακρυά ἀπ’αὐτούς». (Ρωμ. ΙΣΤ’ 17-18)·Βλέπουμε λοιπόν πόσο ἀπέχουν οἱ παναιρετικοί οἰκουμενιστές ἀπό την διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου και τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,ὃταν διδάσκουν ὃτι ὃλες οἱ αἱρέσεις και οἱ θρησκεῖες μποροῦν να σώσουν τον ἂνθρωπο, ἀφοῦ κατ’αὐτούς ὁ Θεός εἶναι ὁ ἲδιος για ὃλους!!! Ἂς μᾶς ἀπαντήσουν μόνο σ’αὐτό το ἐρώτημα:Τότε γιατί να ἒρθει ὁ Χριστός στην γῆ και μάλιστα να πάθει και να Σταυρωθεῖ, ἀφοῦ και ὁ Βουδισμός που ἦταν 600 χρόνια π.Χ. μποροῦσε να σώσει τον ἂνθρωπο; Προκαταβολικῶς σᾶς λέμε ὃτι,  μην περιμένετε καμμία ἀπάντηση στην ἐρώτηση αὐτή, γιατί δεν ὑπάρχει ἀπό μέρους των!». 

Καί: «Σᾶς κάνω γνωστό δέ ἀδελφοί, ὃτι τό Εὐαγγέλιο πού κηρύχτηκε ἀπό μένα, δέν εἶναι ἀνθρώπινη ἐπινόηση. Οὒτε δέ ἐγώ τό παρέλαβα ἀπό ἂνθρωπο, οὒτε τό διδάχτηκα, ἀλλά μοῦ τό ἀπεκάλυψε ὁ Ἰησοῦς Χριστός». (Γαλ. α΄ 11-12)

Καί: «Ἀφοῦ λοιπόν ἒχουμε μεγάλον Ἀρχιερέα,… Τόν Ἰησοῦ Τόν Υἱό Τοῦ Θεοῦ,  ἂς κρατοῦμε στερεά τήν ὁμολογία». (Ἑβρ. δ΄ 14)

Καί: «Νά ἀγρυπνεῖτε (νά εἶστε σέ ἐγρήγορση), νά μένετε στερεοί στή πίστη, νά εἶστε ἀνδρεῖοι, δυνατοί. Ὃλα ὃσα κάνετε νά γίνονται μέ ἀγάπη».(Α΄ Κορ. Ιστ΄ 13)

Καί: «…Ὁ Σωτῆρας Θεός πού θέλει νά σωθοῦν ὃλοι οἱ ἂνθρώποι καὶ νά ἒλθουν σέ ἐπίγνωση τῆς ἀλήθειας». (Α΄ Τιμ. β΄ 4)

Καί: «αὐτές τίς θυσίες πού προσφέρουν τὰ ἔθνη, στούς δαίμονεςτίς προσφέρουν (θυσιάζουν) καὶ ὂχι στόν Θεό»(Α΄ Κορ. Ι΄ 20)

Καί: «Δεν εἶναι τίποτε τα παθήματα τῆς παρούσας ζωῆς μπροστά στη δόξα, που μέλλει να φανερωθεῖ σε μᾶς (στη Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν)». (Ρωμ. η΄ 18)

Καί: «ὁ λόγος Τοῦ Θεοῦ δεν δένεται (δεν περιορίζεται)». (Β΄ Τιμ. β΄ 9)

Καί: «Τίς δέ ἀσεβεῖς κενοφωνίες νά τίς ἀποφεύγεις. Αὐτοί δέ πού ἐπιδίδονται σ’αὐτές, θά προκόψουν περισσότερο στήν ἀσέβεια καί ἡ διδασκαλία τους θά ἐξαπλωθεῖ σάν τήν γάγγραινα». (Β΄ Τιμ. β΄ 16-17)

Καί: «Και ἐάν κάποιος δέν ὑπακούει στό λόγο μας, πού ἀπευθύνουμε μέ τήν ἐπιστολή, νά τόν σημειώνετε, καὶ νά μὴ τόν συναναστρέφεσθε, γιά νά ἒλθει σέ συναίσθηση καί νά συμμορφωθεῖ». (Β΄ Θεσ. γ΄ 14)

Καί: «Μ’αὐτό διακρίνονται (φανερώνονται) τά τέκνα τοῦ Θεοῦ ἀπ’τά τέκνα τοῦ διαβόλου. Καθένας πού δέν ἀσκεῖ τήν ἀρετή, δεν εἶναι ἀπ’τό Θεό, καθώς καὶ αὐτός πού δέν ἀγαπᾶ τὸν ἀδελφό του». (Α΄ Ιω. γ΄ 10)

Ὁ α’ Κανών τῆς Ζ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐν Νικαία τοῦ 787: «Οἱ Ἱεροί Κανόνες εἶναι ἀπαύγασμα Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί πρέπει νά παραμένουν ἀναλλοίωτοι ὡς ἰσόκυροι τῆς Ἁγ. Γραφῆς». (Μ. Φώτιος, ΠΗΔΑΛΙΟΝ, Σ322-323)

Ὁ ζ’ Κανών τῆς Β’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐν Κωνστ/πόλει τοῦ 381: «Τοὺς προστιθεμένους τῇ ὀρθοδοξίᾳ, καὶ τῇ μερίδι τῶν σῳζομένων, ἀπὸ αἱρετικῶν, δεχόμεθα κατὰ τὴν ὑποτεταγμένην ἀκολουθίαν, καὶ συνήθειαν. Ἀρειανοὺς μὲν, καὶ Μακεδονιανούς, καὶ Σαββατιανούς, καὶ Ναυατιανούς, τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς Καθαροὺς καὶ Ἀριστερούς, καὶ τοὺς Τεσσαρεσκαιδεκατίτας, εἴτουν Τετραδίτας, καὶ Ἀπολλιναριστάς, δεχόμεθα διδόντας λιβέλλους, καὶ ἀναθεματίζοντας πᾶσαν αἵρεσιν, μὴ φρονοῦσαν, ὡς φρονεῖ ἡ ἁγία τοῦ Θεοῦ καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ ἐκκλησία, καὶ σφραγιζομένους, ἤτοι χριομένους, πρῶτον τῷ ἁγίῳ μύρῳ τό τε μέτωπον, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ τὰς ῥίνας, καὶ τὸ στόμα, καὶ τὰ ὦτα· καὶ σφραγίζοντες αὐτούς, λέγομεν· Σφραγὶς δωρεὰς Πνεύματος ἁγίου. Εὐνομιανοὺς μέντοι τοὺς εἰς μίαν κατάδυσιν βαπτιζομένους, καὶ Μοντανιστάς, τοὺς ἐνταῦθα λεγομένους Φρύγας, καὶ Σαβελλιανούς, τοὺς υἱοπατορίαν διδάσκοντας, καὶ ἕτερά τινα καὶ χαλεπὰ ποιοῦντας, καὶ τὰς ἄλλας πάσας αἱρέσεις· (ἐπειδὴ πολλοί εἰσιν ἐνταῦθα, μάλιστα οἱ ἀπὸ τῶν Γαλατῶν χώρας ὁρμώμενοι), πάντας τοὺς ὑπ᾿ αὐτῶν θέλοντας προστίθεσθαι τῇ ὀρθοδοξίᾳ, ὡς Ἕλληνας δεχόμεθα· καὶ τὴν πρώτην ἡμέραν ποιοῦμεν αὐτοὺς Χριστιανούς, τὴν δὲ δευτέραν κατηχουμένους· εἶτα τῇ τρίτῃ ἐξορκίζομεν αὐτούς, μετὰ τοῦ ἐμφυσᾷν τρίτον εἰς τὸ πρόσωπον, καὶ εἰς τὰ ὦτα, καὶ οὕτω κατηχοῦμεν αὐτούς, καὶ ποιοῦμεν χρονίζειν εἰς τὴν ἐκκλησίαν, καὶ ἀκροᾶσθαι τῶν γραφῶν, καὶ τότε αὐτοὺς βαπτίζομεν». [Δηλαδή για να γίνει ἀποδεκτός ἓνας αἱρετικός, που θἐλει να ἐπιστρέψει μετανοημένος στην Ὀρθόδοξη Ἑκκλησία, πρέπει να ὑπογράψει Λιβέλλους ἀναθεματίζοντας τις πλάνες του, να κατηχηθεῖ ἀρκετό καιρό και τότε να βαπτιστεῖ].

Ὁ ζ’ Κανών τῆς ἐν Ἐφέσῳ Γ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τοῦ 431 (α’μέρος): «….ὥρισε ἡ ἁγία σύνοδος, διαφορετική πίστη σέ κανέναν δέν ἐπιτρέπεται νά διαλαλεῖ, ἢτοι νά συγγράφει, ἢ συνθέτει, ἀπό αὐτή πού ἒχει ὁρισθεῖ ἀπό τούς  ἁγίους Πατέρες τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου πού συγκεντρώθηκαν στήν πόλη τῆς Νίκαιας σύν Ἁγίω Πνεύματι. Ὃσους δε τολμοῦν ἢ να συνθέττουν ἂλλη (διαφορετική) πίστη, ἢ να την προσκομίζουν, ἢ να την προσφέρουν (την κακοδοξία τους) σ’αὐτούς που θέλουν να ἐπιστρέφουν στην ἐπιγνωση τῆς ἀλήθειας ἢ ἀπό την εἰδωλολατρεία, ἢ ἀπό τον Ἰουδαϊσμό ἢ και ἀπό ὁποιαδήποτε αἳρεση, αὐτούς, ἐάν μεν εἶναι ἐπίσκοποι, ἢ κληρικοί, εἶναι (ἢδη) ἀποκομμένοι (ξένοι) ἀπό την ἐπισκοπή οἱ ἐπίσκοποι, και ἀπό τον κλήρο οἱ κληρικοί. Εάν δε εἶναι λαϊκοί, ἀναθεματίζονται…..» (βλέπε και ἀναφορά στο β’μέρος αὐτοῦ τοῦ Κανόνα, στο Β’ Μέρος αὐτῆς τῆς μελέτης, στην Ὑποσημείωση 3ι’ τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου στα “Προλεγόμενα γενικά περί τῶν Κανόνων τοῦ Ἱεροῦ Πηδαλίου”).     

Ἐγκύκλιος τῆς Συνόδου τῶν Πατριαρχῶν τῆς ἀνατολῆς τοῦ 1848: «Κρατοῦμε την  ὁμολογία, που παραλάβαμε ἄδοληἀπό τέτοιους μεγάλους ἂνδρες, ἀποστρεφόμενοι κάθε νεωτερισμὸ που ὑπαγορεύει ὁ διάβολος· ὁ δεχόμενος νεωτερισμό, κατελέγχει ὡς ἐλλιπή τὴν κηρυγμένη ὀρθόδοξη πίστη». (Πρακτικά και Πράξεις Συνόδων (Mansi), Τόμος 40, «Ἐγκύκλιος τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς και Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας» τοῦ 1848, παρ. 20, σελίς 411)

Ὁ Β’ Κανών τῆς ἐν Τρούλλω Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου τοῦ 692: «…..σε κανέναν δεν ἐπιτρέπεται να παραχαράσσει τοὺς προαναφερθέντες κανόνες, ἢ να τους ἀθετεῖ, ἢ να παραδέχεται ἂλλους (διαφορετικούς) ἀπό τοὺς προκείμενους κανόνες, που ἒχουν συντεθεῖ ψευδεπιγράφως ἀπό κάποιους, που ἐπιχείρησαν να καπηλευθοῦν τήν ἀλήθεια. Ἐάν δε κάποιος διαστρέψει κάποιον κανόνα ἀπό αὐτούς που προείπαμε  καινοτομῶν, ἢ ἐπιχειρῶντας να τον ἀνατρέψει, εἶναι ὑπεύθυνος κατὰ τὸν κανόνα αὐτόν ὃπως αὐτὸς διατάσσει...»

Ὁ Β’ Κανών τῆς ἐν Ἀντιοχεἰα Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ 341: «…..δεν ἐπιτρέπεται (οἱ πιστοί) να ἐπικοινωνοῦν με ἀκοινώνητους, οὒτε να συνάγονται σε σπίτια συμπροσευχόμενοι με αὐτούς που δεν συμπροσεύχονται στην Ἐκκλησία,…...Ἐάν δε φανεῖ κάποιος ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος, ἢ διάκονος να ἀθετεῖ τον Κανόνα (πού διατάσσει να μη ἐπικοινωνεῖ κάποιος με ἀκοινώνητον), ὁμοίως και αὐτός να εἶναι ἀκοινώνητος, ἐπειδή συγχέει (ἀθετεῖ) τον Κανόνα τῆς Ἐκκλησίας».  [Δηλαδήπαγορεύεται ρητά ἡ συμπροσευχή με ἀκοινώνητους και ἀφορισμένους (ὃπως οἱ σχισματικοί καί αἱρετικοί), ἀκόμη καί σε σπίτι].

Ὁ ΣΤ’ (6ος) Κανών τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Ἱερᾶς Συνόδου (343-381: «Περὶ τοῦ μὴ συγχωρεῖν τοῖς αἱρετικοῖς εἰσιέναι εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ, ἐπιμένοντας τῇ αἱρέσει». [Δηλαδή: Ἀπαγορεύεται ρητά να ἀφήνουν τούς αἱρετικούς νά μπαίνουν στούς Ὀρθοδόξους Ἱερούς Ναούς, ἐφόσον ἐπιμένουν στίς αἱρέσεις τους (Βλέπε και παραπάνω 65ον Ἀποστολικόν Κανόνα)].

Ὁ ΛΒ’ (32ος) Κανών τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Ἱερᾶς Συνόδου: «Ὅτι δεν πρέπει να παίρνουμε εὐλογίες ἀπό αἱρετικούς, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀλογίες περισσότερο και ὂχι εὐλογίες». [δηλαδή ἀπαγορεύεται αὐστηρά να δεχόμαστε εὐλογίες ἀπό αἱρετικούς διότι αὐτό συνιστᾶ μόλυσμα]. https://www.pentapostagma.gr/sites/default/files/styles/main/public/2020-05/oikoymenismos1.jpg?itok=1RjqJK24